Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9858014

צור קשר

maz@matzuva.org.il

שלח דוא"ל

במצובה קיימת מערכת חינוך בעלת אופי קהילתי- קואופרטיבי. משמעות הדבר היא לחנך את הילד והנער מלידתם ועד גיוסם לצבא בזיקה ישירה לסביבה הטבעית בה הוא גדל אם בהקשר אנושי ואם בהתייחס לסביבתו הטבעית.
 ובהכרה בערכים המקומיים הקיימים בכל קהילה וקהילה על פי המסורות והתרבות שהתהוותה בהם.
החינוך בתוך קהילה מוכרת מייצרת שגרה המאפשרת לילד להיחשף לעקרונות קואופרטיביים/ שיתופיים מגיל צעיר. מערכות החינוך במצובה מקיימת דיאלוג מתמיד עם סביבתה. לדוגמא שילוב ילדי הגנים באירועי החג השונים כחלק מפעילות קהילתית. שותפות בין מערכת החינוך לועדת התרבות היישובית הינה ביטוי בולט לשיתוף פעולה בין מספר רב של אנשים.
התרומה הרבה לילד המתחנך בתוך קהילתו הינה בתהליך גיבוש זהותו האישית.
בשנים האחרונות מתאפיינת מצובה בצמיחה דמוגרפית משמעותית. שינוי המרקם החברתי בישוב, מהווה בסיס למפגש עמדות, ערכים ותפיסות עולם. שינוי המפגיש אוכלוסיות מהווה כר טבעי לתהליכים חברתיים. אלה מתרחשים ובאים לידי ביטוי במקומות שונים, בעיקר במקומות בהם קיים מפגש של הורים, כמו במסגרות החינוכיות.

matzuba abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות